Σκοπός του Συλλόγου Σκοπός του Συλλόγου
  1. Η εξύψωση της επιστημονικής στάθμης των μελών, με τη συγκρότηση επιτροπών μελέτης επιστημονικών θεμάτων, τον προγραμματισμό επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων, όσων κάθε φορά ορίζονται από το νόμο, που θα οργανώνονται άμεσα από τον ίδιο το Σύλλογο προς επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών του.
  2. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η βελτίωση των όρων εξάσκησης του επαγγέλματός τους.
  3. Η ανάπτυξη του πνεύματος στενής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
  4. Η ενίσχυση της Πολιτείας και η παροχή προς αυτή κάθε αναγκαίας υπηρεσίας της ειδικότητας των μελών του, καθώς και η συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη και εξύψωση της Τεχνικής Επιστήμης της Χώρας και στη προάσπιση των ελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών της.